Archive for avgust, 2012


U predstojećem periodu, potrudićemo se da prebacimo kompletnu arhivu sa starog web sajta na ovu novu, tehnički i estetski osvježenu web lokaciju…

Redakcija

Redakcija / Editorial Board

Robert W. McChesney (USA), Nayia Roussou (Kipar), Andrew Balas (USA), Michael T. Ederstone (Australia), Frances Elisabeth Olsen (USA), Nada Zgrabljić Rotar (Hrvatska), Tapas Ray (India), Slavko Splichal(Slovenija), Yesim Kaptan (Turska), Valentina Mansurova (Rusija), Boguslawa Dobek‐Ostrowska (Poljska), Oleksandr Dorokhov (Ukraina), Veselin Drašković (Crna Gora), Wincharles Coker (Gana), Divna Vuksanović(Srbija), Alexander Kashumov (Bugarska), Željko Rutović (Crna Gora), Gabriel J. Botma (Južna Afrika), Christos A. Frangonikolopoulos (Grčka), Dubravka Valić Nedeljković (Srbija), Rrapo Zguri (Albanija), Vedada Baraković (Bosna i Hercegovina), Đorđe Obradović (Hrvatska), Željko Simić (Srbija), Janko Nikolovski (Makedonija).

Izdavački savjet / Advisory Board

Slobodan Lakić (Crna Gora), Nataša Kostić (Crna Gora), Nataša Ružić (Crna Gora), Mato Brautović (Hrvatska), Igor Lakić (Crna Gora), Dražen Cerović (Crna Gora), Sanja Bauk (Crna Gora), Radenko Šćekić (Crna Gora), Mimo Drašković (Crna Gora),Violeta Zubanov (Srbija), Bojana Bošković (Crna Gora),Vladimir Vulić (Crna Gora), Renata Branković (Crna Gora), Jelisaveta Blagojević (Crna Gora) i Anđelka Rogač (Crna Gora).

Glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief : dr Mimo Drašković

Sekretar Redakcije/Sekretary of Editorial Board: mr Andrijana Rabrenović

Odnosi sa javnošću i međunarodna saradnja/PR and International Cooperation: mr Anđelka Rogač

Tehnički urednik / Technical Editor : Milojko Pušica

Prevod / Translation : Dina Kajević

Časopis izlazi tri puta godišnje / The Journal is published three times a year

Radovi se recenziraju/ Papers are reviewed

Štampa / Printed by : IVPE – Cetinje

Tiraž / Circulation : 500 primjeraka / 500 copies

Korisnički servis / Journal customer service :

mob. tel. + 382 68 583 622

email: rookie@tcom.me, medijskidijalozi@gmail.com

http://www.medijskidijalozi.wordpress.com

ž.r. br. 510000000005512065 (CKB Podgorica)

Rješenjem Ministarstva kulture, sporta i medija br. 05‐1203/2 od 05. maja 2008.

časopis “Medijski dijalozi” je upisan u evidenciju medija pod registarskim brojem 647

CIP ‐ Katalogizacija u publikaciji

Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње 659.3/.4

ISSN 1800‐7074 = Medijski dijalozi (Podgorica)

COBISS.CG‐ID 12734480

O nama

Časopis „Medijski dijalozi“ je po svojoj strukturi međunarodni naučni časopis za istraživanje medija i društva čiju redakciju čine istaknuti stručnjaci (većinom univerzitetski profesori) iz Crne Gore i inostranstva i ujedno prvi i jedini časopis u Crnoj Gori koji izučava medijske fenomene, pojave i procese na naučnom nivou.

Časopis je počeo da izlazi 2008. godine i u njemu je od tada (u dosadašnjih 16 brojeva), na preko 6000 stranica, objavljeno više od 500 naučnih i stručnih radova, eseja i prikaza knjiga, časopisa i drugih publikacija koje se na neposredan ili posredan način bave medijima, a sve to od preko 350 autora. U časopisu je prisutan i lako uočljiv multidisciplinarni pristup medijskoj problematici, koja se sagledava i obrađuje sa različitih aspekata.

Časopis se bavi istraživanjem medija uopšte i mogućnostima primjene savremenih razvojnih medijskih tendencija u Crnoj Gori, kako bi se, koliko je to moguće, poboljšalo opšte stanje u crnogorskim medijima, podigao nivo kulturne i medijske svijesti i dao bar skroman doprinos evropskom putu Crne Gore. U tom smislu, nastoji se na naučnom nivou istražiti i predstaviti čitaocima što više aktuelnih tema vezanih za medije, čemu, svakako, nesebično doprinose eminentni stručnjaci čiji se tekstovi objavljuju u časopisu, ali i tim mladih i ambicioznih entuzijasta koji rade na idejnom, naučnom  i tehničkom kreiranju „Medijskih dijaloga“.

Redakciju časopisa čine respektabilni autori iz oblasti medijske teorije i prakse iz 19 zemalja: SAD-a, Rusije, Australije, Indije, Južne Afrike, Gane, Ukraine, Turske, Bugarske, Kipra, Albanije, Poljske, Grčke, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, na čelu sa svjetski priznatim stručnjakom, prof. dr Robertom Mc Cheney-em (SAD), jednim od najznačajnijih medijskih teoretičara današnjice.

Časopis „Medijski dijalozi“ je uvršten u zvaničnu literaturu u okviru brojnih predmeta na fakultetima u regionu, a kao dodatna literatura se koristi na većini Univerziteta i fakulteta koji se bave tematikom medija u Crnoj Gori i regionu.

Značajno je istaći i to da je časopis „Medijski dijalozi“ uspostavio aktivnu saradnju sa gotovo svim naučnim i stručnim časopisima iz Crne Gore i regiona koji se bave problematikom medija, medijske kulture i medijske pismenosti.

            Časopis „Medijski dijalozi“ je, za relativno kratko vrijeme od kada postoji, već zavrijedio pažnju domaće i međunarodne javnosti, a dobitnik je i više značajnih priznanja od kojih posebno vrijednuju nagradu Udruženja novinara Vojvodine i Specijalnu nagradu Društva crnogorskih novinara dodjeljenu „za doprinos naučnom istraživanju medijske misli”.

Posebno zadovoljstvo za nas, koji radimo na časopisu, predstavlja činjenica da on ima edukacijski karakter širokog spektra, jer služi kao korisna literatura ne samo medijskim profesionalcima, nego i naučnim radnicima, studentima, pa čak i srednjoškolcima, a smatramo da je upravo znanje jedini ključ uspjeha i jedini siguran put u bolju budućnost za sve nas i državu koju predstavljamo.

U organizaciji časopisa „Medijski dijalozi” do sada je održano šest tematskih međunarodnih naučnih skupova i to:

  • u Kotoru 2008. godine na teme „Mediji i menadžment“ i „Novi mediji“,
  • u Danilovgradu 2009. godine, sa temom „Tabloidizacija medija“,
  • u Herceg Novom, 2010. godine, sa temom „Globalizacija medija“
  • u Bijelom Polju, 2011. godine na teme „Digitalizacija medija“, „Medijska koncentracija“, „Autorska prava u medijima“ i „Djeca i mediji“
  • u Cetinju,2012. godine sa temom “Reality show – kulturološke konsekvence” i
  • u Baru, 2013, godine, sa temom “Kriza štampe – kulturološke konsekvence”.

Svih šest naučnih skupova su okupili značajan broj domaćih i inostranih izlagača.

Sledeći tradicionalni međunarodni naučni skup “VII crnogorski medijski dijalozi”će se održati u maju 2014. godine, a tema skupa će biti “Medijska pismenost”.